Install Docker plugin for Heat OpenStack Kilo on ubuntu 14.04 LTS

Docker plugin for Heat

1. tải file zip về, giải nén ra:

https://github.com/openstack/heat/tree/stable/kilo

2. Sau đó: xóa thư mục test

cd heat-stable-kilo/contrib/
rm -rf /heat_docker/heat_docker/tests

3. tạo thư mục /heat/docker-plugin

mkdir /usr/lib/heat
mkdir /usr/lib/heat/docker-plugin

4. Copy docker plugin vào thưc mục docker-plugin

~/heat-stable-kilo/contrib# cp -r heat_docker/* /usr/lib/heat/docker-plugin

5. Tiếp theo đi cài đặt docker plugin:

cd /usr/lib/heat/docker-plugin
apt-get install python-pip
pip install -r requirements.txt

6. Cấu hình lại file heat để nhận docker plugin

vi /etc/heat/heat.conf
(add)
plugin_dirs=/usr/lib/heat/docker-plugin/heat_docker

7. Khởi động lại các dịch vụ:

service heat-api restart
service heat-api-cfn restart
service heat-engine restart

8. Check lại xem đã ok chưa:

heat resource-type-list | grep Docker

// DockerInc::Docker::Container

9. tạo file stack.yaml stack với nội dung sau

heat_template_version: 2013-05-23
description: An example of using the Docker plugin for Heat.

resources:
docker_webserver:
type: “DockerInc::Docker::Container”
properties:
docker_endpoint: “tcp://192.168.100.11:2375”
image: cirros

Screenshot from 2015-09-10 23:33:06

, vào giao diện horizon, vào tạo stack, dẫn tới link đó test thử:

ERROR: …………………………..

Trong một số trường hợp có thể gặp lỗi, có thể fix theo đây

https://ask.openstack.org/en/question/81535/connectionerror-connection-aborted-error13-eacces/